JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd

I de flesta fall krävs det så kallat prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp målet. Om kammarrätten inte ger sådant tillstånd kommer förvaltningsrättens dom att stå fast. Det framgår av domen om prövningstillstånd krävs och vad man då ska göra.

I till exempel mål om vård enligt LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare) behövs inget prövningstillstånd, vilket innebär att kammarrätten alltid tar upp sådana mål som överklagas.

Kammarrätten kan ge prövningstillstånd om:

  1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten kommit till,
  2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till,
  3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
  4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.


För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, går en jurist vid kammarrätten igenom alla handlingar i målet och föredrar sedan målet muntligt för två eller tre domare. Domarna prövar därefter om det finns skäl att ge prövningstillstånd.

Överklaga till Migrationsöverdomstolen

I Kammarrätten i Stockholm finns Migrationsöverdomstolen som överprövar utlännings- och medborgarskapsmål. Migrationsöverdomstolen är sista instans i dessa mål. Det krävs i de flesta fall prövningstillstånd för att få ett mål prövat av Migrationsöverdomstolen. Prövningstillstånd kan beviljas endast om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Som exempel på synnerliga skäl kan nämnas att migrationsdomstolen har begått något allvarligt fel i handläggningen.
Senast ändrad: 2017-02-16