JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen

Du kan överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Men i praktiken blir kammarrätten högsta instans i de flesta mål.

Alla överklaganden tas inte upp till prövning, utan endast sådana där Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd. Prövningstillstånd lämnas bara om avgörandet kan få betydelse som prejudikat, det vill säga ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas, eller om det finns synnerliga skäl. Den omständigheten att kammarrätten kan befinnas ha dömt fel räcker som regel inte för att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva målet.

Domarna i Högsta förvaltningsdomstolen har titeln justitieråd. När ett mål prövas i sak deltar fem justitieråd.

Utlännings- och medborgarskapsmålen kan inte överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, eftersom Migrationsöverdomstolen är sista instans i dessa mål. Besluten av Migrationsöverdomstolen är vägledande (prejudicerande) för migrationsdomstolarnas och Migrationsverkets beslut.

Oftast skriftlig handläggning

Handläggningen är som regel skriftlig och målet avgörs efter en föredragning (muntlig redovisning) av en jurist. Muntliga förhandlingar förekommer ibland. Parterna i ett mål kan representeras av advokater eller andra oftast juridiskt utbildade personer. Som part har du dock alltid rätt att föra din talan själv.

Vart skickar jag överklagandet?

Du ska alltid skicka in överklagandet till den kammarrätt som meddelat domen. Kammarrätten prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid, och skickar det i så fall vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.
Senast ändrad: 2015-03-09

Mer om Högsta förvaltningsdomstolen

Mer information finns även på Högsta förvaltningsdomstolens
 webbplats
(länken öppnas i nytt fönster).