JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Till dig som är klagande i förvaltningsdomstol

Om du är missnöjd med ett förvaltningsrättsavgörande eller med ett myndighetsbeslut som gäller utlämnande av allmän handling kan du överklaga domen/beslutet till kammarrätten.

I domen/beslutet står det hur du ska gå till väga om du vill överklaga. Hos kammarrätten benämns du som den klagande och myndigheten blir din motpart. Är det i stället myndigheten som överklagar förvaltningsrättens avgörande blir myndigheten den klagande och du dess motpart.

Juridisk hjälp?

I förvaltningsprocessen har rätten en utredningsskyldighet, vilket innebär att den ska se till att frågan i målet blir tillräckligt utredd. Detta kan ske exempelvis genom att du som klagande eller din motpart föreläggs att svara på vissa frågor eller att rätten förordnar en sakkunnig, det vill säga en expert inom ett visst område.

Med hänsyn till rättens utredningsskyldighet har det i de flesta fall inte ansetts nödvändigt med rättshjälp genom ett rättshjälpsbiträde, det vill säga en jurist som hjälper den enskilde att föra hans eller hennes talan och som till allra största delen bekostas av staten. Rättshjälp är mycket sällsynt inom förvaltningsprocessen. Däremot har du som klagande i vissa typer av mål rätt till ett så kallat offentligt biträde.

Föreligger ingen rätt till offentligt biträde eller rättshjälp och du ändå vill ha hjälp med att föra din talan får du på egen hand skaffa dig ett biträde eller ombud (vanligen en advokat som får fullmakt att föra din talan). Ett sådant biträde eller ombud måste du i så fall bekosta själv. I mål om skatter kan du under vissa förutsättningar få dina kostnader för processen ersatta av allmänna medel.
Senast ändrad: 2015-03-09

Mer information

Läs mer om hur målet avgörs i kammarrätten.

Läs mer om när du har rätt till ett offentligt biträde.

Läs mer om hur du gör om du är missnöjd med dom eller handläggning.