JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Särskild domarutbildning

Efter godkänd notarieutbildning kan man söka anställning som fiskal vid hovrätt eller kammarrätt. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Efter prövning övergår anställningen till att vara tills vidare.

I överrätten har fiskalen bland annat ansvaret för att förbereda de mål och ärenden hovrätten/kammarrätten har att avgöra. Efter minst ett års tjänstgöring i hovrätt eller kammarrätt får man arbeta som fiskal med dömande uppgifter i underrätt (tingsrätt eller förvaltningsrätt) i minst två år. I underrätten arbetar fiskalen på eget ansvar. Efter underrättstjänstgöringen återvänder man till överrätten för att fullgöra s.k. adjunktionstjänstgöring under ett år. Under adjunktionstjänstgöringen deltar man som ledamot i överrättens avgöranden. Efter godkänd adjunktionstjänstgöring förordnas man till hovrätts- eller kammarrättsassessor. Därmed är den särskilda domarutbildningen avslutad. Växeltjänst­göringen ger stora möjligheter att lära känna såväl de formella regler som gäller för målens handläggning som de faktiska situationer en domare ofta möter. Det finns även möjlighet att under fiskalstiden arbeta vid kammarrätt om man tillhör hovrätt och vice versa.

Som assessor kan man gå vidare till domaranställning. Assessorn kan även söka sig till andra kvalificerade juridiska anställningar. Vanliga sådana är bland annat tjänstgöring som justitiesekreterare, dvs. som föredragande i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, eller olika offentliga uppdrag såsom arbete vid Regeringskansliet, riksdagsutskotten, kommittéväsendet och Domstolsverket. Det förekommer även assessorer som arbetar som åklagare eller som biträdande jurister vid advokatbyråer.

Under tjänstgöringstiden som fiskal i såväl överrätt som underrätt och under adjunktionstjänstgöringen genomgår man ett utbildningsprogram för unga domare. Detta omfattar cirka tio veckor fördelade på olika kursmoment. Vissa avsnitt är gemensamma för fiskaler vid allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol. Den avslutande kursen är utformad som en studieresa med bland annat besök på olika EU-institutioner i Bryssel, EU-domstolen i Luxemburg och Europadomstolen i Strasbourg. Utbildningen ger tillfälle till att fördjupa kunskaperna inom olika ämnesområden och att utbyta erfarenheter med kollegor från andra domstolar.

Domarutbildningen ger en gedigen utbildning i och kunskap om de olika rättsområden som domstolarna sysslar med. Den ger även vana att som ordförande leda förhandlingar och se till att mål och ärenden blir tillfredsställande utredda samt kunskap om hur man sammanställer allt som behövs för ett avgörande i en dom eller ett beslut. Utbildningen ger den erfarenhet som krävs för att kunna objektivt bedöma vad som kommit fram och därmed kunna fatta ett riktigt avgörande.
Senast ändrad: 2018-02-05