JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kravet på sterilisering vid könsbyte strider mot Europakonventionen

[2012-12-19] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kravet på sterilisering i könstillhörighetslagen för att få byta könstillhörighet strider mot regeringsformen och Europakonventionen. Steriliseringskravet ska därför inte tillämpas. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i dag i en dom.

Enligt könstillhörighetslagen i dess nuvarande lydelse gäller ett krav på att den enskilde ska ha genomgått sterilisering eller av annan anledning sakna fortplantningsförmåga för att komma i fråga för fastställelse av ändrad könstillhörighet. Socialstyrelsen har med hänvisning till det avslagit en persons ansökan om ändrad könstillhörighet då personen motsatt sig att genomgå sterilisering.

Kammarrätten anser nu i likhet med förvaltningsrätten att kravet på sterilisering inte ska tillämpas eftersom det strider mot Europakonventionen. Kammarrätten avslår därför Socialstyrelsens överklagande.

Kammarrättens bedömning är att steriliseringskravet inte längre kan rättfärdigas med hänsyn till dagens värderingar, att kravet inte vilar på någon frivillig grund och att det är diskriminerande i förhållande till gruppen transsexuella. Kravet är således inte förenligt med förbudet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § regeringsformen och artiklarna 8 och 14 i Europakonventionen om rätten till skydd för privat- och familjelivet och förbudet mot diskriminering.

Regeringen har i proposition 2011/12:142 föreslagit att steriliseringskravet ska tas bort i könstillhörighetslagen och att ändringen ska träda i kraft den 1 juli 2013.

Senast ändrad: 2012-12-19

För mer information kontakta:

Helen Lidö
T.f. kammarrättsassessor
08-561 690 17

Målnummer:

1968-12