JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten avslår Skolinspektionens överklagande rörande tillfälligt verksamhetsförbud för Lundsbergs skola

[2013-11-22] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Skolinspektionen har, så som skollagen är utformad, inte tillsyn över händelser som inträffar på elevhem utanför skoldagen. Kammarrätten i Stockholm avslår därför Skolinspektionens överklagande rörande tillfälligt verksamhetsförbud för Lundsbergs skola.

Skolinspektionen beslutade tidigare i höstas att meddela tillfälligt verksamhetsförbud för Stiftelsen Lundsbergs Skola att bedriva grund- och gymnasieskola. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som upphävde beslutet. Skolinspektionen överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Kammarrätten konstaterar i likhet med förvaltningsrätten att skollagens utformning innebär att internatverksamhet, som äger rum utanför skoldagen, inte omfattas av Skolinspektionens tillsynsansvar. De händelser som föranledde Skolinspektionens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud var av allvarlig karaktär, men de omfattas inte av Skolinspektionens tillsynsansvar. Kammarrätten avslår således överklagandet.


Bifogade filer:

Målnummer 6413–6415-13


Senast ändrad: 2013-11-22

För mer information kontakta:

Christina Eng
kammarrättslagman
08-561 693 91

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07