JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten avslår Skolinspektionens överklagande

[2013-09-20] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm avslår Skolinspektionens överklagande rörande inhibition av tillfälligt verksamhetsförbud för Lundsbergs skola. Det innebär att skolan kan fortsätta att vara öppen i avvaktan på nästa domstolsprövning.

Skolinspektionen beslutade att meddela tillfälligt förbud för Stiftelsen Lundsbergs Skola att bedriva grundskola och gymnasieskola. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som meddelade inhibition, vilket innebär att förbudet inte ska gälla i avvaktan på att målen prövas slutgiltigt. Beslutet om inhibition överklagades till kammarrätten av Skolinspektionen.

Kammarrätten har prövat om förvaltningsrätten har grund för sitt beslut om inhibition. Ett omedelbart beslut kan inhiberas bl a om det innebär långtgående konsekvenser som inte går att kompensera om beslutet efter prövning upphävs. Mot det ska vägas de motstående intressen som kan finnas, i detta fall skyddet för elevernas hälsa och säkerhet. Om utgången framstår som oviss ska regeln om inhibition tillämpas generöst.

-Den händelse som inträffade i slutet av augusti 2013 var av allvarlig karaktär och framstår som en grov kränkning av de elever som drabbades. Skolinspektionen har dock så sent som i april 2013 avslutat tidigare tillsynsärende. Det kan också noteras att eleverna vid Lundsbergs skola, efter att Skolinspektionens beslut meddelats, haft möjlighet att bo kvar på elevhemmen, skriver domstolen.

Kammarrätten konstaterar att Skolinspektionens beslut är mycket ingripande och medför långtgående konsekvenser för stiftelsen, personalen och eleverna vid skolan. Vid en sammantagen bedömning av den utredning som hittills föreligger i målen finner domstolen att utgången är oviss i den mening som krävs för inhibition och att förvaltningsrätten därmed hade grund för sitt beslut. Skolinspektionens överklagande avslås därför.


Bifogade filer:

Dom 5690–5691-13


Senast ändrad: 2013-09-20

För mer information kontakta:

Christina Eng
kammarrättslagman
08-561 693 91

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07

Målnummer:

5690–5691-13