JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten godkänner PTS ändring av kostnadsmodellen för TeliaSonera

[2013-12-19] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Efter en dom i Kammarrätten i Stockholm idag godkänns Post- och telestyrelsens, PTS, prisreglering av hyra av kopparnät. Domen innebär att kostnaden för anslutning av t.ex. fast telefoni i bostäder inte längre räknas med i underlaget för det pris som TeliaSonera får ta ut av andra operatörer som hyr in sig på kopparnätet.

- Det här är tredje gången som kammarrätten behandlar en nästan identisk frågeställning, förklarar kammarrättsrådet Eva Edwardsson. I det första målet från år 2010 hade PTS inte motiverat sitt föreläggande tillräckligt väl och det upphävdes därför av rättssäkerhetsskäl. I det andra målet från år 2012 hade PTS tagit fram ett bättre underlag, men för sent i processen för att kammarrätten skulle kunna beakta det.

- Den här gången gör vi bedömningen att PTS har haft fog för sin prisreglering. Underlaget som kammarrätten har prövat bedöms vara tillräckligt, säger Eva Edwardsson.

Det striden handlar om är kostnaden för den sista delsträckan i nätet, dvs. kostnaden för att få ansluta bostaden eller kontoret till TeliaSoneras kopparnät. Sedan flera år låter TeliaSonera den enskilda kunden betala vad anslutningen kostar.

I den kostnadsmodell som PTS hittills använt för att avgöra vilka kostnader den dominerande aktören TeliaSonera högst ska kunna få ta ut av andra operatörer för att släppa in dem på kopparnätet, har utgångspunkten varit att abonnentkollektivet gemensamt får bära anslutningskostnaden för sista delsträckan. Detta antagande har PTS velat ändra.

- Kammarrätten bedömer att PTS nu har gjort sannolikt att det är rimligt att anta att en tänkt operatör med betydande marknadsinflytande låter den enskilda konsumenten själv stå för anslutningskostnaden. Och då bör den inte längre räknas in i PTS kostnadsmodell, säger Eva Edwardsson.

Senast ändrad: 2013-12-19

För mer information kontakta:

Eva Edwardsson
Kammarrättsråd
08-561 690 49

Eva Blomqvist
Informatör
08-561 690 07

Målnummer:

7802-12