JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol vars främsta uppgift är att lösa tvister mellan enskilda personer, företag, organisationer m.fl. och någon del av samhällets offentliga förvaltning såsom exempelvis stat och kommun (det allmänna).

Kammarrätten i Stockholm är den största av de fyra kammarrätterna i Sverige. År 2017 avgjordes nästan 30 500 mål.

Kammarrätten är även Migrationsöverdomstol och prövar som slut- och prejudikatinstans överklagade mål enligt utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap. Även för mål enligt lagen om elektronisk kommunikation är kammarrätten slut- och prejudikatinstans.

Kammarrättspresident är Thomas Rolén.

Domkrets

Kammarrätten prövar mål och ärenden som överklagats från förvaltningsmyndighet eller domstol i Stockholms, Uppsala, Gotlands och Västmanlands län.

Kartbild över kammarrättens domkrets

Många olika mål

Kammarrätten handlägger totalt cirka 600 olika målgrupper. De största målgrupperna är skattemål och socialförsäkringsmål. Som andra exempel kan nämnas socialtjänstmål, körkortsmål, mål om offentlig upphandling, sekretess eller laglighetprövning.

Kammarrätten avgör även mål som rör omhändertagande av barn, missbrukare eller psykiskt sjuka. Även frågor om EU-rätt prövas. Kammarrätten är slutinstans för mål enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Migrationsöverdomstolen prövar mål enligt utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap.

Kammarrättens organisation

I kammarrätten arbetar cirka 230 personer, varav ungefär 170 är jurister. Övriga personalkategorier vid domstolen är domstolssekreterare, administrativ personal och servicepersonal. 

Uppgifter vid sidan om dömandet

Vid sidan av den rent dömande verksamheten har kammarrätten även andra arbetsuppgifter.

Domstolen yttrar sig till regeringen över olika utredningsförslag eller i andra lagstiftningsärenden. Kammarrätten är likaså engagerad i projekt inom domstolsvärlden, i en del fall sådana med internationell anknytning.

En annan viktig uppgift handlar om de yngre juristernas fortsatta utbildning.

 

 

 

 
Senast ändrad: 2018-01-19