JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Att vittna på Kammarrätten i Stockholm

Närmare 100 000 människor vittnar i domstol i Sverige varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt – inte för att sätta fast eller skydda någon. Domstolen vill bara att du kommer och berättar vad du vet. Det du känner till kan vara viktigt och ha stor betydelse för domstolens beslut.

Kallelse

Om du ska vittna i kammarrätten får du en kallelse med information om när och var förhandlingen hålls samt vilket mål det gäller. För att bekräfta att du har fått kallelsen ska du skriva under och skicka in det svarsbrev som följer med kallelsen. På domstolen kallas detta för delgivning.

Vilka kommer till förhandlingen?

Till den muntliga förhandlingen kallas parterna och deras eventuella ombud eller offentliga biträden (jurist som tar tillvara partens intressen i målet och bekostas genom rättshjälp), vittnen och sakkunniga samt tolk, om det behövs. En muntlig förhandling är offentlig, om inte kammarrätten beslutar att den ska hållas inom stängda dörrar (det vill säga att allmänheten inte ska ha tillträde till förhandlingen). Domstolen beslutar nästan alltid om stängda dörrar i ex mål om tvångsvård.

Domstolen har tre juristdomare. En av juristdomarna är ordförande och leder förhandlingen. I mål om tvångsvård deltar också två nämndemän som domare.

Hitta till kammarrätten

Här kan du läsa om hur du hittar till kammarrätten.

På domstolen

När du kommer till domstolen behöver du inte anmäla dig i receptionen. På flera skärmar visas dagens förhandlingar och i vilken sal respektive förhandling hålls. Du kan vänta antingen i väntrummet, där det även finns kaffeautomat, eller utanför salen där förhandlingen hålls. Kammarrätten har samtalsrum där man också kan vänta om man exempelvis känner obehag eller rädsla för att före vittnesmålet möta någon person som deltar i förhandlingen. Om du vill vänta i ett sådant rum kan du kontakta kammarrätten före förhandlingen eller fråga i receptionen vid ankomsten.

Ofta inleds förhandlingen med att alla kallas till förhandlingssalen så att domstolen kan kontrollera att även t. ex. vittnen finns på plats. Du får sedan vänta utanför salen till dess att det är din tur att vittna. Det beror på att du ska kunna lämna din berättelse utan att vara påverkad av vad som tidigare sagts.

När ditt namn ropas upp och det är din tur att vittna går du in i salen. Dörren är vanligtvis stängd, du får själv öppna och stänga den.

Vittnesförhör via telefon eller videokoknferens

Domstolen kan i vissa fall besluta att ett vittne får höras per telefon eller genom videokonferens i stället för att inställa sig personligen. 

Vittnesed och förhör

Innan du vittnar får du i regel avlägga följande ed:

Jag (ditt namn) lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.

Rättens ordförande läser eden och du får säga efter. Parterna och rätten kan sedan ställa frågor till dig. Det är naturligtvis viktigt att du talar sanning. Den som vittnar under ed och talar osanning kan dömas för mened. 

På vilket sätt du berättar och hur du uttrycker dig har mindre betydelse. De människor du möter i domstolen vet hur det kan vara att vittna för första gången. Huvudsaken är att det du säger är sant och att du verkligen berättar allt du vet.

Trådlöst nätverk (wifi)

På kammarrätten finns ett trådlöst nätverk som du vid behov kan använda. Du får inloggningsuppgifter i receptionen. Läs mer om trådlöst nätverk.

Ersättning

Som vittne har du rätt till ersättning för resa till domstolen. Samma sak gäller eventuella kostnader för uppehälle och förlorad arbetsinkomst. På kallelsen står det närmare om vilka ersättningsregler som gäller. Läs den noga innan du bestämmer dig för hur du ska resa. Eventuell ersättning kan betalas i förskott eller efterhand, men inte på plats i samband med den muntliga förhandlingen.

Är något oklart när det gäller ersättningen eller om det är något annat du undrar över, är du alltid välkommen att ringa till domstolen. Telefonnummer och adress hittar du på din kallelse.

Se animation om förvaltningsrätten

I en animation, skapad av Sveriges Domstolar, kan du se hur en muntlig förhandling kan gå till i förvaltningsrätten. Se animationen (öppnas i nytt fönster). Förhandlingen i kammarrätten skiljer sig från förhandlingen i förvaltningsrätten på så sätt att i kammarrätten är det tre juristdomare och, i mål om tvångsvård, två nämndemän som dömer i målet.
Senast ändrad: 2014-08-20