JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om dataskydd

Behandling av personuppgifter

Kammarrätten i Stockholm (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av domstolen. Kammarrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Information och rättelse m.m.

Enligt reglerna om dataskydd har du rätt att få information om huruvida personuppgifter som gäller dig behandlas hos kammarrätten och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas.

I dessa frågor kan du vända dig till domstolens dataskyddsombud, Elisabet Reimers (dömande verksamhet) och Erika Odung (administrativ verksamhet), på tel. 08-561 690 00 eller på mejl dataskyddsombud.kst@dom.se.

Mer information om domstolens personuppgiftsbehandling hittar du i dessa informationsblad:

Personuppgiftsbehandling med stöd av brottsdatalagen

Behandling av personuppgifter

Domstolen behandlar personuppgifter med stöd av Brottsdatalagen. Personuppgifter behöver behandlas för att handlägga mål om verkställighet av häktning eller straffrättlig påföljd.

Vanligt förekommande fall är när domstolen prövar fråga om

-          verkställighet av utvisning på grund av brott

-          beslut enligt lagen om rättspsykiatrisk vård

-          beslut enligt fängelselagen eller häkteslagen

-          beslut om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder, beslut eller dom i dessa fall. Det inkluderar bland annat förordnande av ett offentligt biträde.

Registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om domstolen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag fler än en gång per år kan domstolen avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du kan begära rättelse, radering och begränsning av personuppgifter som rör dig

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dem. Rätten till radering är begränsad eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras när det finns giltigt stöd i lagen.

Om du begär rättelse, radering eller begär begränsning kommer personuppgiftsansvarig (dvs. domstolen) att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Du kan komma i kontakt med Datainspektionen via e-post: datainspektionen@datainspektionen.se.

Du kan även ringa dem på 08-657 61 00 eller nå dem per post på adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Så här kontaktar du Kammarrätten i Stockholm

Postadress: Box 2302, 103 17 Stockholm

E-post: kammarrattenistockholm@dom.se

 
Senast ändrad: 2018-11-13