JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Avveckling av parkeringsavgift med kontanter

[2017-04-13] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm anser att Stockholms stad har haft rätt att avveckla betalning av parkeringsavgift med kontanter

Stockholms stad beslutade i september 2015 att ge trafikkontoret i uppdrag att avveckla betalning av parkeringsavgift via mynt i stadens parkeringsautomater. En privatperson överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Kammarrätten konstaterar i sin dom att det enligt riksbankslagen finns en skyldighet att ta emot kontant betalning men att denna skyldighet inte gäller utan undantag. Enligt praxis kan ett rättsförhållande, även på offentligrättsligt reglerade områden, ha sådan civilrättslig karaktär att det bör bedömas enligt civilrättsliga regler. Då kan undantag från huvudregeln i riksbankslagen göras.

Kammarrätten bedömer att uttag av parkeringsavgifter till sin natur är en utpräglat frivillig avtalsrelation och att det i detta sammanhang inte finns något beroendeförhållande mellan kommunen och den enskilde. Vidare konstateras i domen att det inte finns någon skyldighet för kommuner att erbjuda gatuparkering. Av bl.a. dessa skäl anser kammarrätten att uttag av parkeringsavgifter utgör ett undantag från skyldigheten att ta emot kontanter och att kommunens beslut därmed inte är olagligt.

Kammarrätten var inte enig. Två ledamöter anser att parkeringsavgifter i detta fall ska bedömas som offentligrättsliga och att det inte finns skäl att frångå huvudregeln i riksbankslagen när det gäller kommunens skyldighet att ta emot kontant betalning.

 


Bifogade filer:

Dom i mål 4350-16


Senast ändrad: 2017-04-13

För mer information kontakta:

Mats Brege Svensson
kammarrättsråd
08-561 693 73