JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Bolag får inte kontrollera personuppgifter mot amerikanska sanktionslistor

[2016-04-13] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm avslår överklaganden från ett flertal svenska bolag inom koncernen General Electric (GE) som begärt att få samköra personuppgifter om bl.a. anställda och leverantörer mot amerikanska sanktionslistor. Sanktionslistorna omfattar bl.a. personer som av amerikanska myndigheter bedöms ha brutit mot amerikanska exportkontrollagar eller varit inblandade i spridning av massförstörelsevapen.

Datainspektionen hade avslagit bolagens begäran om undantag från förbudet i personuppgiftslagen (PUL) för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som rör brott. Bolagen överklagade besluten, först till förvaltningsdomstolen som avslog och därefter till kammarrätten som också avslår överklagandena.

- Kammarrätten anser att bolagen har ett legitimt intresse av att kontrollera personuppgifterna, men att lagstiftningen är utformad på sådant sätt att möjligheten att få undantag är ytterst begränsad, säger kammarrättsrådet Eva Edwardsson.

De enskildas intresse av att skyddas mot integritetsintrång bedöms därför av kammarrätten väga tyngre än bolagens intresse.


Följ Kammarrätten i Stockholm och Migrationsöverdomstolen på
Twitter @KammarrattSthlm och LinkedIn


Bifogade filer:

Dom i mål nr 3946--3958-15


Senast ändrad: 2016-04-13

För mer information kontakta:

Eva Edwardsson
kammarrättsråd
08-561 690 49

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07