JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom från Migrationsöverdomstolen

[2018-05-16] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete har under tre månader av sin fyraåriga tillståndstid haft en lön som understigit schablonbeloppet och arbetsgivaren har inte redovisat hans semesterförmåner på ett tydligt sätt. Vid en helhetsbedömning av om förutsättningarna för tillstånd varit uppfyllda under tidigare tillståndsperioder har anställningsvillkoren inte bedömts vara sämre än de villkor som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Den omständigheten att utlänningens lön understigit den lön som enligt ansökan erbjudits honom har inte ansetts utgöra hinder för att bevilja permanent uppehållstillstånd, eftersom förklaringarna till avvikelsen var godtagbara.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM 2239-17


Senast ändrad: 2018-05-16

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn