JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Genmäle i Dagens Industri: Förvaltningsdomstolar är rättssäkra

[2017-09-15] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Förvaltningsdomstolar arbetar inte rättssäkert, hävdade en debattör i Dagens Industri den 8 september. Nu svarar Thomas Rolén, president Kammarrätten i Stockholm, och Christian Groth, tf. lagman Förvaltningsrätten i Stockholm, i Dagens Industri: En grundläggande och självklar aspekt av rättssäkerheten är enligt oss att alla ges en verklig möjlighet att få sin sak prövad i domstol.

Läs kammarrättens svar i Dagens Industri, eller ta del av svaret nedan.

För några dagar sedan ifrågasattes om de allmänna förvaltningsdomstolarna var rättsäkra för privatpersoner och kommersiella aktörer (Di Debatt 8/9). Frågan ställdes av en advokat som i egenskap av ombud förlorat några av de största skattemål som hanterats på senare år i just dessa domstolar.

Som chefer för de två förvaltningsdomstolar som avgjorde målen i fråga kan vi försäkra advokat Olle Flygt om att rättssäkerheten i förvaltningsdomstolarna är hög och att var och en erbjuds en modern och flexibel process. Vad frågeställningen egentligen åskådliggör är den bristande insikt i förvaltningsdomstolarnas verksamhet som generellt finns.

Processen i förvaltningsdomstolarna har utformats så att alla ska kunna vända sig till dessa domstolar för att få en kostnadsfri överprövning av myndigheters beslut. Den skiljer sig från processen i allmän domstol. Det har exempelvis bedömts mer ändamålsenligt att den är skriftlig i stället för muntlig samt att domstolarnas avgöranden får grundas på alla omständigheter som förekommit i ett mål, inklusive vad parterna fört fram i underinstans, och inte bara det som lyfts fram muntligt under en förhandling. Det är därför ovanligt att aktörer som kan förvaltnings- och beskattningsprocessen anser att de inte fått möjlighet att föra fram vad de vill.

När muntliga inslag behövs i förvaltningsdomstol, som att höra vittnen, är formerna i princip oreglerade. Även det medför att man utan förkunskaper har möjlighet att föra fram sina ståndpunkter i salen. Under en muntlig förhandling behöver endast nya omständigheter föras fram eftersom allt som redan finns i skriftlig form ändå beaktas av domstolen. Det är inte heller nödvändigt att utförligt resonera kring vilka regler som ska tillämpas eller hur dessa ska tillämpas då domstolen känner till detta.

Den relativt oreglerade förvaltningsprocessen ger även stora möjlig-heter att anpassa handläggningen efter frågornas komplexitet och målens omfattning. I fallet med de ifrågavarande skattemålen inrättades särskil-da organisationer på våra domstolar för att nå en rationell och rättssäker hantering av de väldigt omfattande och komplexa målen. Att det inte var någon skiljaktig mening har bemötts på Di Debatt av Thomas Rolén: ”Att självständiga och kunniga domare efter noggrann genomgång av mål från samma tidsperioder och med liknande förutsättningar och frågeställningar kommit till samma resultat visar på rättssäkerhet.”

En grundläggande och självklar aspekt av rättssäkerheten är att alla ges en verklig möjlighet att få sin sak prövad. Båda våra domstolar arbetar kontinuerligt med att förbättra bemötandet, att pedagogiskt förklara hur processen går till och kanske framför allt med att skriva lättbegripliga domar. Detta är av stor vikt för att våra avgöranden ska uppfattas som legitima och vinna acceptans bland den rättssökande allmänheten.

Thomas Rolén, president, Kammarrätten i Stockholm

Christian Groth, tf lagman, Förvaltningsrätten i Stockholm

Senast ändrad: 2017-09-15

Följ kammarrätten:

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn