JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Husqvarna Holding AB får inte dra av ränteutgifter till belgiskt koncernbolag

[2018-04-13] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten har i domen tagit ställning till om de svenska reglerna om avdrag för ränteutgifter för bolag i intressegemenskap strider mot EU-rätten. Reglerna skärptes år 2013 för att förhindra skatteplanering med ränteavdrag. Kammarrätten anser att regleringen medför en inskränkning av den s.k. etableringsfriheten som gäller enligt EU-rätten, men att inskränkningen kan rättfärdigas av skäl som godtas i EU-domstolens praxis.

Husqvarna Holding AB har en skuld till ett belgiskt koncernbolag och har yrkat avdrag beskattningsåren 2013 och 2014 med ca 412 miljoner kr respektive år. Kammarrätten anser att det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Husqvarna Holding AB får därför inte göra avdrag för ränteutgifterna. Överklagandet till kammarrätten avslås.

Husqvarna Holding AB hade tidigare en skuld till moderbolaget i koncernen till följd av ett antal affärsmässigt motiverade transaktioner. Skuldförhållandet till det belgiska bolaget uppkom när intressegemenskapen omvandlade en del av skulden till en långfristig fordring och flyttade fordringen till det belgiska bolaget.

Husqvarna Holding AB har uppgett att detta skedde som ett led i etableringen av en internbank i Belgien. Enligt kammarrätten har bolaget inte gjort sannolikt att flytten av fordringen gjordes av något annat skäl än för att uppnå en skattefördel. I Belgien har bolag möjlighet att få avdrag som medför låg beskattning av ränteinkomster. Kammarrätten anser att intressegemenskapen har förändrat sin interna skuldfinansiering på ett konstlat sätt i syfte att uppnå en skatteförmån som varit möjlig att skapa till följd av den låga beskattningen i Belgien och den valda kapitalstrukturen med interna lån mellan bolagen.

 


Bifogade filer:

Mål nr 1770-1771-17


Senast ändrad: 2018-04-13

För mer information kontakta:

Emil Boqvist
tf assessor
08-561 693 16

Roger Olausson
informatör
08-561 692 84