JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Inte fel av en upphandlande myndighet att förlänga ett löpande ramavtal med endast två av tre leverantörer utan något nytt upphandlingsförfarande

[2015-12-18] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) beslutade att med stöd av en förlängningsklausul i ett löpande ramavtal förlänga avtalet med två av avtalets tre leverantörsparter. Fråga om förlängningen inneburit att det ingåtts ett nytt ramavtal som borde ha upphandlats och därför bör ogiltigförklaras.

Kammarrätten konstaterar i sin dom att ramavtalet ger SKI rätt att, om det föreligger grund för det, häva ramavtalet med en leverantör. Enligt kammarrätten kan en sådan hävning knappast medföra att ramavtalets villkor ska anses förändrade på ett sådant sätt att ett nytt upphandlingsförfarande måste göras. Det kan inte vara någon skillnad om SKI väljer att inte förlänga ramavtalet med en leverantör med hänvisning till att det vid tidpunkten för förlängningen föreligger grund för hävning.

Förlängningsavtalen kan därför inte anses innebära att det skett en förändring, än mindre än väsentlig sådan, av villkoren i det ursprungliga ramavtalet. Med hänsyn till bl.a. detta anser kammarrätten att det inte har behövts ett nytt upphandlingsförfarande vid förlängningen av ramavtalet med endast två av tre leverantörsparter.


Bifogade filer:

Dom i mål 1355-15


Senast ändrad: 2015-12-18

För mer information kontakta:

Catharina Abrahamsson
Kammarrättsråd och vice ordförande
08-561 694 43

Karin Sederholm
Kammarrättsråd och referent
08-561 692 92

Ponthus Andersson
Föredragande
08-561 690 29

Eva Blomqvist
Informatör
08-561 690 07

Målnummer:

1355-15