JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten i Stockholm: Stockholms läns landsting kan besluta om allmän trafikplikt för tågtrafik och båttrafik

[2016-03-10] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm anser att Stockholms läns landstings beslut om allmän trafikplikt för den regionala tågtrafiken i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Östergötlands och Örebro län ska bestå. Detsamma gäller för landstingets beslut om allmän trafikplikt för sjötrafiken i Stockholms skärgård från Arholma till Landsort.

En regional kollektivtrafikmyndighet, i detta fall Stockholms läns landsting, får fatta beslut om allmän trafikplikt för sådan regional kollektivtrafik som samhället avser att ta ansvar för och teckna avtal om. Stockholms läns landsting har beslutat att fastställa allmän trafikplikt för regional tågtrafik i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Östergötlands och Örebro län. Landstinget har även beslutat att fastställa allmän trafikplikt för sjötrafik i Stockholms skärgård från Arholma till Landsort.

SJ AB och Strömma Turism & Sjöfart AB har överklagat besluten och bl.a. anfört att de sträckor och linjer som de trafikerar borde undantas från besluten ex tågsträckorna Stockholm-Uppsala och Stocholm-Västerås-Örebro-Hallsberg.

Kammarrätten anser att landstinget har haft stöd i EU:s kollektivtrafikförordning och i den svenska kollektivtrafiklagen för att fatta besluten om allmän trafikplikt med den omfattning och på de förutsättningar som framgår av besluten. Besluten ska inte heller undanröjas på den grunden är de är oproportionerliga. Kammarrätten har därför avslagit SJ:s och Strömma Turism & Sjöfarts överklaganden, vilket betyder att landstingets beslut om allmän trafikplikt för tåg- och båttrafiken består.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 354-15 Dom i mål nr 5951-15


Senast ändrad: 2016-03-10

För mer information kontakta:

Maria Ringvall
kammarrättsråd
08-561 694 25

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07