JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten avslår Fortum-koncernens yrkanden om ränteavdrag

[2017-06-30] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm avslår Fortum-koncernens yrkanden om ränteavdrag eftersom reglerna om ränteavdragsbegränsning är tillämpliga.

Skatteverket och Förvaltningsrätten i Stockholm vägrade Fortum-bolagen Fortum Sweden AB och Fortum Nordic AB avdrag för räntor på koncerninterna lån med stöd av de ränteavdragsbegränsningsregler som gällde före ändringarna 2013.

De båda Fortumbolagen har i kammarrätten i första hand gjort gällande att de koncerninterna lån som ligger till grund för räntor som betalats till Fortumkoncernens belgiska bolag inte avser försäljning av delägarrätter och att ränteutgifterna därför inte omfattas av avdragsförbudet i 24 kap. 10 b § första stycket inkomstskattelagen, de s.k. ränteavdragsbegränsningsreglerna. I andra hand åberopar bolagen undantagen från reglerna, nämligen att de aktuella lånen huvudsakligen är affärsmässigt motiverade – den s.k. ventilen – och att beskattningen av ränteinkomsten uppgått till minst tio procent.

Fortumbolagen har dessutom anfört att ränteavdragsbegränsningsreglerna innebär en inskränkning av etableringsfriheten i EUF-fördraget och att de därför inte ska tillämpas.

Kammarrätten anser i likhet med förvaltningsrätten att ränteavdragsbegränsningsreglerna är tillämpliga i målen och att bolagen inte har förmått visa att något av undantagen ska gälla. Kammarrätten ändrar därför inte de överklagade domarna.


Följ Kammarrätten i Stockholm på Twitter @KammarrattSthlm och LinkedIn


Bifogade filer:

Dom i mål nr 3533-16 m fl Dom i mål nr 3534-16 m fl


Senast ändrad: 2017-06-30

För mer information kontakta:

Annika Sandström
f.d. kammarrättslagman
08-561 692 02

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07

Roger Olausson
informatör
08-561 692 84