JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten bifaller överklagande - utredning visar inte att priset på entreprenadtjänster understigit marknadsvärdet

[2017-09-20] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

När en fastighet köptes krävdes i avtalet att entreprenadtjänster skulle köpas av Midroc Projects AB. Skatteverket anser att fastighetens stora värdeutveckling mellan det att fastigheten köptes till att den såldes innebar att entreprenadtjänsterna prissatts för lågt och att beskattningsunderlaget skulle omvärderas. Kammarrätten i Stockholm anser att Skatteverkets utredning inte visar att priset på entreprenadtjänsterna understigit marknadsvärdet för tjänsterna och bifaller bolagets överklagande.

Såväl Skatteverket som Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att beskattningsunderlaget avseende entreprenadtjänster i ett bostadsprojekt, där avtal om köp av fastighet villkorats av att avtal om entreprenadtjänster samtidigt tecknades med Midroc Project AB, skulle omvärderas med tillämpning av 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen. Den stora värdeutvecklingen på fastigheten innan överlåtelsen gjorde att det var sannolikt att entreprenadtjänsterna underprissatts.

Kammarrätten anser att entreprenadtjänsterna ska ses som självständiga och separata transaktioner i förhållande till avtalet om försäljningen av fastigheten. Skatteverket har i sin utredning inte visat att ersättningen för de aktuella entreprenadtjänsterna varit lägre än marknadsvärdet. Kammarrätten anser därför inte att det finns förutsättningar att ändra beskattningsunderlaget, utan bifaller Midroc Projects överklagande.


Följ Kammarrätten i Stockholm på Twitter @KammarrattSthlm och LinkedIn 


Bifogade filer:

Mål nr 7272-16 m. fl.


Senast ändrad: 2017-09-20

För mer information kontakta:

Anders Jonsson
kammarrättsråd
08-561 693 55

Roger Olausson
informatör
08-561 692 84

Målnummer:

7272-16 m.fl.