JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten fastställer Skatteverkets beslut - väsentlig anknytning efter flytt till Storbritannien

[2017-09-25] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm anser att Hexagon AB:s VD haft väsentlig anknytning till Sverige även efter att han flyttat till Storbritannien och att han därför ska beskattas som obegränsat skattskyldig här inkomståren 2005-2008.

VD:n för Hexagon AB flyttade 2002 tillsammans med sin familj från Sverige till Storbritannien. I samband med flytten ansökte han om och beviljades s.k. SINK-beskattning i Sverige. Några år senare fann Skatteverket i omprövningsbeslut att VD:n haft väsentlig anknytning till Sverige och att han därför skulle beskattas som obegränsat skattskyldig här de aktuella åren.

VD:n överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten som ansåg att ingen av de omständigheter Skatteverket hade lagt till grund för sitt beslut medförde väsentlig anknytning. Förvaltningsrätten biföll därför överklagandet.

Skatteverket överklagade till kammarrätten och yrkade att Skatteverkets beslut skulle fastställas.

Kammarrätten anser i likhet med Skatteverket att VD:n haft väsentlig anknytning till Sverige de aktuella åren. Vid bedömningen lägger kammarrätten särskild vikt vid att VD:n inom ramen för sin anställning i bolaget även varit koncernchef, att han haft tillgång till en permanentbostad i Stockholmsområdet samt att han haft flera andra styrelseuppdrag i svenska bolag. Då uppgifter om dessa omständigheter inte lämnats i samband med VD:ns SINK-ansökningar, bifaller kammarrätten Skatteverkets överklagande och fastställer verkets beslut att beskatta VD:n som obegränsat skattskyldig i Sverige de aktuella åren.


Bifogade filer:

Mål nr 8829-15 m.fl.


Senast ändrad: 2017-09-25

För mer information kontakta:

Pia Cedermark
kammarrättsråd
08-561 690 04

Roger Olausson
informatör
08-561 692 84

Målnummer:

Mål nr 8829-15 m.fl.