JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten i Stockholm: Systembolaget behöver inte tillämpa lagen om offentlig upphandling

[2016-02-19] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Systembolaget AB behöver inte tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. Det beslutade Kammarrätten i Stockholm idag. Kammarrätten anser att Systembolaget inte är något offentligt styrt organ i lagens mening och därför inte är att likställa med en sådan upphandlande myndighet som måste tillämpa LOU. Kammarrätten ändrar därmed inte utgången i Förvaltningsrätten i Stockholms dom.

Systembolaget avsåg att upphandla vissa tjänster gällande rörlig media. En av de anbudsgivare som Systembolaget valde att inte gå vidare med ansökte om överprövning hos förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avvisade ansökan eftersom domstolen ansåg att Systembolaget inte var något offentligt styrt organ och därmed inte omfattades av bestämmelserna i LOU.

Kammarrätten har idag beslutat att avslå överklagandet av förvaltningsrättens dom. Kammarrätten konstaterar att Systembolaget inte är något offentligt styrt organ. Detta eftersom Systembolaget bedriver detalj- och partihandel med alkoholdrycker och det behov i det allmännas intresse som bolaget därigenom tillgodoser är av kommersiell karaktär. Systembolaget är därmed inte att likställa med en upphandlande myndighet och behöver inte tillämpa LOU.     


Bifogade filer:

Dom i mål 7265-14


Senast ändrad: 2016-02-19

För mer information kontakta:

Linnéa Westman
Tf assessor
08-561 692 35

Eva Blomqvist
Informatör
08-561 690 07