JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Landstingsstyrelsens delegation bryter mot kommunallagen

[2017-02-14] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Landstingsdirektören i Stockholms län får inte omprioritera beslut om vissa investeringar som fattats av landstingsstyrelsen. Det kan ha en sådan påverkan på verksamhetens mål, omfattning, inriktning eller kvalitet att det strider mot kommunallagen

Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting har genom en ändring av delegationsordningen gett landstingsdirektören rätt att upp till ett belopp om 50 miljoner kronor fatta beslut om bl.a. investeringar, omprioritering av investeringsobjekt, köp och försäljning av fastigheter och ingående av exploateringsavtal. Förvaltningsrätten i Stockholm kom fram till att beslutet inte strider mot kommunallagens delegationsförbud. Domen överklagades till Kammarrätten i Stockholm som nu delvis gör en annan bedömning. 

- Delegationen innebär som den är formulerad bl.a. att landstingsdirektören ges befogenhet att omprioritera investeringsbeslut som tidigare fattats av landstingsstyrelsen, skriver kammarrätten i domen. 

Att landstingsdirektören getts befogenhet att omprioritera investeringsbeslut som tidigare fattats av landstingsstyrelsen medför en risk för att de politiska och ekonomiska överväganden som landstingsstyrelsen gjort inte följs. Om ett annat beslut fattas på tjänstemannanivå kan det påverka verksamhetens mål, omfattning, inriktning eller kvalitet så att det strider mot kommunallagen. Delegationsbestämmelsen ska därför upphävas. 

Ytterligare tre delegationsbestämmelser har överklagats till kammarrätten. Kammarrätten anser att dessa ligger inom landstingsdirektörens befogenheter och avslår överklagandet i dessa delar.

 


Bifogade filer:

Dom i mål 1723-16


Senast ändrad: 2017-02-14

För mer information kontakta:

Susanne Ericson
Kammarrättsråd
08-561 693 62