JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ny byggnad på fastighet med byggnadsminnen strider inte mot skyddsbestämmelser enligt kulturmiljölagen

[2016-10-11] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

De skyddsbestämmelser enligt kulturmiljölagen som Länsstyrelsen i Uppsala län har utfärdat innehåller inte något förbud mot nybyggnad. En ny byggnad innebär därmed inte i sig att byggnadsminnet förvanskas. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom som rör uppförandet av en hörsalsbyggnad i centrala Uppsala. Kammarrätten har inte tagit ställning till den närmare utformningen av hörsalen. Det är en fråga för stadsbyggnadsnämnden i den kommande bygglovsprövningen.

Kammarrätten har i dag meddelat dom i mål mellan Gustavianska stiftelsen/Uppsala akademiförvaltning KB och Länsstyrelsen i Uppsala län. Målet rör uppförande av en hörsalsbyggnad på fastigheten Munken 11 vid Trädgårdsgatan i centrala Uppsala. Kammarrätten konstaterar att en nybyggnad inte strider mot de skyddsbestämmelser enligt kulturmiljölagen som länsstyrelsen har utfärdat för byggnadsminnena på fastigheten.

Kammarrätten konstaterar, till skillnad från förvaltningsrätten i Uppsala, att skyddsbestämmelserna inte innehåller något förbud mot nybyggnad och att en ny byggnad i sig därför inte kan sägas förvanska byggnadsminnet.

Kammarrätten har inte tagit ställning till den närmare utformningen av hörsalen. Det är en fråga för stadsbyggnadsnämnden i den kommande bygglovsprövningen.  


Följ Kammarrätten i Stockholm på Twitter @KammarrattSthlm och LinkedIn


Bifogade filer:

Dom i mål nr 786-15


Senast ändrad: 2016-10-11

För mer information kontakta:

Carin Jahn
kammarrättsråd
08-561 693 63

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07