JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Patienter får ersättning för vård i Danmark

[2015-06-18] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att ett stort antal patienter som har rest till Danmark för att få behandling mot hyperhidros, extrem svettning, har rätt att få ersättning från Försäkringskassan för hela vårdkostnaden.

En patient som bor i ett EES-land har rätt att söka vård i ett annat sådant land och få den bekostad av försäkringssystemet i hemlandet. Det följer av patientrörlighetsdirektivet. EU-domstolen har i flera domar konstaterat att sjukvård är en tjänst som omfattas av den fria rörligheten inom unionen. Ett land får därför inte ha regler som avhåller en patient från att söka vård i ett annat EES-land. Hemlandet behöver dock inte ersätta den gränsöverskridande vården med högre belopp än vad vården hade kostat för patienten i hemlandet.

När patientrörlighetsdirektivet blev till svensk lag fick landstingen i Sverige ansvaret för att ersätta utlandsvården. Försäkringskassan betalar då ersättning för gränsöverskridande vård bara om patientens hemlandsting har vården uppsatt på sin utomlänsprislista.

Eftersom landstingen är fria att själva bestämma vilken vård som ska ersättas, blir ersättningen för patienten olika beroende på i vilket landsting han eller hon är bosatt. Kammarrätten har ansett att de uppgifter som patientens landsting har lämnat till Försäkringskassan om vad vården skulle ha kostat är alltför schablonmässiga och därför kan man inte säga att kostnaden för vården i Sverige är lägre än den som patienten haft i Danmark. Kammarrätten anser därför i de flesta fall att patienterna ska få den ersättning som de har begärt.

Senast ändrad: 2015-06-18

För mer information kontakta:

Magnus Ekman
Kammarrättslagman
08-561 693 66