JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Polisens upphandling av persondokument och passystem ska göras om

[2018-05-14] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Två medarbetare på Polismyndigheten deltog i en upphandling samtidigt som de var kontaktpersoner till den befintliga leverantören och hade omfattande kontakter med denna. Kammarrätten konstaterar att omständigheterna är sådana att det kan ifrågasättas om Polisen behandlat alla anbudsgivare lika. Polisen ska därför göra om upphandlingen av persondokument och passystem.

När upphandlingen av persondokument och passystem avslutades beslutade Polisen att tilldela kontraktet till den befintliga leverantören. Två medarbetare hos Polisen som deltagit i arbetet med upphandlingen hade samtidigt varit kontaktpersoner till den befintliga leverantören och haft omfattande kontakter med denna. Detta är enligt kammarrätten tillräckligt för att kunna konstatera att det finns objektiva omständigheter som ger anledning att ifrågasätta om Polisen behandlat alla anbudsgivare lika i upphandlingen. Det ankommer i sådant fall på Polisen att visa att alla anbudsgivare har behandlats lika.

Polisen har uppgett att kontakterna med leverantören skett inom ramen för den löpande avtalsförvaltningen och att det inte framkommit att upphandlingen skulle ha diskuterats vid dessa tillfällen. Enligt kammarrätten motsägs detta av dokumentation som klaganden gett in. Polisen har också sagt att medarbetarna haft begränsade roller i upphandlingen. Detta håller kammarrätten inte med om. Upphandlingen ska därför göras om.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 6449-17


Senast ändrad: 2018-05-14

För mer information kontakta:

Karin Nilsson Edin
kammarrättsråd
08-561 692 55

Marie Bjernelius Lundahl
kammarrättsråd
08-561 694 49

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07