JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: Skola med islamsk inriktning godkänns som huvudman

[2018-02-13] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm avslår Borås Stads överklagande om att en islamsk skola ska få etableras i kommunen. Skolinspektionen har bifallit ansökan om huvudmannaskap för skolan och förvaltningsrätten har inte ändrat beslutet.

Eftersom skolan riktar sig till elever med samma trosuppfattning och enligt stadgarna ska ta särskild hänsyn till det arabiska språket, anser kammarrätten att en etablering av skolan kan innebära en risk för ökad segregation. Elevers möjlighet att välja skola och ha tillgång till ett brett utbud av utbildningar är emellertid en viktig kvalitetsaspekt i skolväsendet. Det är också fråga om en skola med ett litet elevunderlag i förhållande till kommunens totala elevunderlag. Vid en helhetsbedömning utifrån ett elevperspektiv anser kammarrätten att Borås Stad inte förmått påvisa att en etablering av skolan innebär sådana påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna, eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen att en etablering ska hindras. 

 


Bifogade filer:

Dom i mål nr 4064-17


Senast ändrad: 2018-02-13

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn