JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholms kommun fick direktupphandla granskning av Slussenprojektet

[2016-03-23] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Stockholms kommun bröt inte mot lagen om offentlig upphandling när fyra konsulter direktupphandlades. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom. De fyra konsulterna skulle granska Slussenprojektet.

Stockholms kommun beslutade att tillsätta en expertgrupp med uppdrag att utreda vissa delar av projektet Nya Slussen. Kommunen ingick avtal med experterna efter direktupphandling och utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling. Förvaltningsrätten i Stockholm kom fram till att det inte var tillåtet att direktupphandla granskningstjänsterna och att avtalen därför är ogiltiga. Beslutet överklagades till Kammarrätten i Stockholm som nu gör motsatt bedömning och anser att kommunen fick använda sig av direktupphandling.

En viktig fråga i målen är om de fyra separata avtalen med experterna avser direktupphandlingar av samma slag. Detta skulle i så fall innebära att värdet på upphandlingarna ska räknas samman och att det totala värdet överstiger gränsen för när direktupphandling är tillåten vilken är 505 800 kr.

Kammarrätten anser att bedömningen ska göras utifrån ett marknadsanpassat synsätt. Detta innebär att upphandlingarna är av samma slag om de olika tjänsterna typiskt sett tillhandahålls av en enskild leverantör på marknaden. I detta fall anser kammarrätten att experternas granskningsarbeten har haft delvis olika inriktningar. Experterna har skiftande utbildning och arbetslivserfarenhet och ansvarar för olika delar av granskningen. Detta innebär att upphandlingarna inte är av samma slag. Eftersom respektive upphandling låg under beloppsgränsen var direktupphandling tillåten för alla avtal. Stockholms kommun har alltså inte agerat i strid med lagen om offentlig upphandling.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 6531-15 m.fl


Senast ändrad: 2016-03-23

För mer information kontakta:

David Brandell
tf. kammarrättsassessor
08-561 690 54

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07