JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholm kommuns beslut om exploatering av mark för bygget av Nobel Center på Blasieholmen strider inte mot lag

[2017-06-27] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Det stred inte mot lagen när Stockholms kommun beslutade om bl.a exploatering av mark på Blasieholmen för bygget av Nobel Center. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom.

I april 2016 beslutade Stockholms kommunfullmäktige att ge exploateringsnämnden rätt att exploatera en tomt på Blasieholmen för bygget av Nobel Center. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som gjorde en laglighetsprövning, dvs. prövade om beslutet strider mot lag. Förvaltningsrätten konstaterade att det inte fanns skäl att upphäva beslutet.

Tretton personer överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Klagandena anser bl.a. att fullmäktige överskridit sin befogenhet, att beslutet innebär ett otillåtet gynnande av Nobelhuset AB, att beslutet strider mot EU:s stats­stödsregler samt att det förekommit jäv under handläggningen av ärendet. Eftersom det är fråga om laglighetsprövning har kammarrätten inte gjort någon lämplighetsbedömning. Kammarrätten konstaterar att klagandena inte visat att det finns grund för att upphäva kommunfullmäktiges beslut om exploatering, varför överklagandena avslås.


Följ Kammarrätten i Stockholm på Twitter @KammarrattSthlm och LinkedIn


Bifogade filer:

Dom i mål nr 8276-16


Senast ändrad: 2017-06-27

För mer information kontakta:

Magnus Ekman
kammarrättslagman
08-561 693 66

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07