JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svenska Handbollslandslaget vinner i kammarrätten

[2018-02-22] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har ändrat förvaltningsrättens dom i ett skattemål och bifallit Svenska Handbollslandslaget AB:s överklagande.

Svenska Handbollförbundet (SHF) tilldelades av Internationella handbollsförbundet (IHF) rätten att arrangera VM i handboll för herrar 2011. Som bidrag för arrangemanget har SHF fått 1 200 000 schweiziska franc från IHF. SHF överlät sin rätt att arrangera VM 2011 till det av förbundet helägda Svenska Handbollslandslaget AB (bolaget) på så sätt att bolaget fick rätt till sponsorintäkter och intäkter från biljettförsäljning mot att de uppfyllde de krav som låg på SHF enligt SHF:s avtal med IHF.

 

Enligt Skatteverket är den verkliga innebörden av det muntliga avtal som träffats mellan SHF och bolaget att bolaget trätt in i SHF:s ställe som avtalspart i avtalet med IHF och att bolaget som arrangör av VM 2011 ska beskattas för bidraget från IHF.

Förvaltningsrätten avslog bolagets överklagande.

 

Kammarrätten i Stockholm har nu ändrat förvaltningsrättens dom och bifallit bolagets överklagande. I dom den 22 februari 2018 har kammarrätten funnit att bolaget har arrangerat VM i handboll 2011 på SHF:s uppdrag men att detta inte innebär att bolaget även ska anses vara arrangör av mästerskapet i förhållande till IHF. Kammarrätten har vid sin bedömning bl.a. beaktat att det av IHF:s stadgar framgår att IHF endast kan sluta avtal med ett medlemsförbund och att bidraget från IHF har utbetalats till och intäktsförts hos SHF. Kammarrättens slutsats är att varken de av Skatteverket åberopade omständigheterna eller utredningen i målen i övrigt ger stöd för att bolaget har inträtt som avtalspart i förhållande till IHF. Skatteverket har därmed inte gjort sannolikt att rättsförhållandena är sådana att bolaget ska beskattas för det bidrag som utbetalats från IHF till SHF. Utgången innebär även att Skatteverkets beslut om skattetillägg upphävs.

 


Bifogade filer:

Dom i mål 1980--1982-17


Senast ändrad: 2018-02-22

För mer information kontakta:

Björn Berselius
kammarrättsråd
08-561 694 56

Roger Olausson
informatör
08-561 692 84