JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Systembolaget omfattas inte av upphandlingslagstiftningen

[2017-02-20] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

För andra gången på ett år har Kammarrätten i Stockholm prövat om Systembolaget AB ska följa bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Även denna gång anser kammarrätten att Systembolaget inte är ett s.k. offentligt styrt organ som ska jämställas med upphandlande myndighet och att upphandlingslagstiftningen därför inte är tillämplig på Systembolagets inköp. Överklagandet från MBVB Kommunikation AB avslås därför.

Kammarrätten var inte enig. Ordföranden och en ledamot anser att Systembolaget inte omfattas av lagen om offentlig upphandling, men motiverade detta på olika sätt. Ordföranden anser att Systembolaget har en sådan anknytning till staten och tillgodoser ett sådant behov i det allmännas intresse som avses i lagen. Trots sin monopolställning på detaljhandelsmarknaden är Systembolaget dock utsatt för viss konkurrens, har ett vinstsyfte, erhåller inte offentlig finansiering och står sin ekonomiska risk och tillgodoser därför ett behov av kommersiell karaktär. Den andre ledamoten anser att syftet med det EU-rättsliga regelverket inte kan vara att en verksamhet av det slag som Systembolaget bedriver ska omfattas av upphandlingslagstiftningen. De två övriga ledamöterna är skiljaktiga och anser tvärtom att Systembolaget är ett offentligt styrt organ som ska jämställas med en upphandlande myndighet och därför omfattas av lagen om offentlig upphandling. Detta motiverar de bl.a. med hänvisning till att Systembolaget enligt deras mening inte bedrivs på normala marknadsmässiga villkor och att bolagets huvudsakliga syfte inte är att generera vinst till sin ägare staten utan att med beaktande av sitt särskilt beslutande samhällsuppdrag begränsa alkoholens skadeverkningar i Sverige.

Domen meddelades den 20 februari 2017 och kan beställas hos Kammarrätten i Stockholm.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 5101-16


Senast ändrad: 2017-02-20

För mer information kontakta:

Maria Ringvall
Kammarrättsråd
08-561 694 25

Målnummer:

5101-16