JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tobak som ett bolag har importerat ska anses vara röktobak

[2018-06-21] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Den tobak som ett bolag har importerat ska både när det gäller tobaksskatt och tull anses vara röktobak och är därför både skatte- och tullpliktig. Det konstaterar kammarrätten och upphäver förvaltningsrättens dom där förvaltningsrätten ansåg att varken tobaksskatt eller tull skulle påföras.

Enligt bestämmelser i tobaksskattelagen ska tobaksskatt tas ut på röktobak. Med röktobak avses bl.a. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning.

Kammarrätten har genom att tolka vägledande uttalanden i EU-domstolens mål C-638/15 Eko-Tabak kommit fram till att tobaken har strimlats i den mening som avses i lagen.

Kammarrätten anser också att tobaken uppfyller kravet på att gå att röka utan ytterligare industriell beredning. I den delen fäster kammarrätten vikt vid att ett tjeckiskt laboratorium har analyserat tobaken med den metod som används i tullsammanhang och kommit fram till att den är rökbar.

Bolaget har också invänt att Tullverkets beslut skulle strida mot principen om skydd för berättigade förväntningar. Den frågan återförvisas dock till förvaltningsrätten, eftersom frågan inte har prövatas där tidigare.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 6174--6175-17


Senast ändrad: 2018-06-21

För mer information kontakta:

Jonas Ljungberg
tf. kammarrättsassessor
08-561 690 54

Rolf Bohlin
kammarrättsråd
08-561 694 18

Roger Olausson
informatör
08-561 692 84