JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Utökande av borgensram för kommunalt bolag anses olagligt

[2017-04-18] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm anser att ett beslut av kommunfullmäktige om att utöka borgensramen för ett kommunalt bolag är olagligt

Kommunfullmäktige i Enköpings kommun beslutade i november 2013 att utöka borgensramen för ett kommunalt bolag med 25,4 miljoner kr. En privatperson överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala som avslog överklagandet.

Kammarrätten anser att kommunfullmäktiges beslut har inneburit att det kommunala bolaget gynnats på ett sätt som kan snedvrida konkurrensen. Eftersom bolaget är verksamt på en marknad där det förekommer gränsöverskridande handel mellan EU:s medlemsstater anser kammarrätten att beslutet har inneburit att s.k. statsstöd har lämnats. Då kommunen underlåtit att bestämma marknadsmässiga villkor rörande borgensramen, borde beslutet ha anmälts till kommissionen. Eftersom denna anmälningsskyldighet har åsidosatts är beslutet olagligt. Kammarrätten upphäver därför beslutet.

Kammarrätten var inte enig. En ledamot ansåg att det inte kan bli fråga om ett otillåtet statsstöd förrän kommunen tecknar själva borgensåtagandet.

 


Bifogade filer:

Dom i mål 6345-15


Senast ändrad: 2017-04-18

För mer information kontakta:

Pia Cedermark
kammarrättsråd
08-561 690 04