JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Värdetransportföretaget Loomis får inte använda värdeväskor som inte uppfyller gällande krav

[2015-12-17] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Loomis Sverige AB ska inom ett år upphöra att använda värdeväskor som inte uppfyller de krav som ställs. Det beslutade Kammarrätten i Stockholm i dag i en dom. Genom domen får Loomis en omställningstid på tolv månader om bolaget inte dessförinnan kan visa att värdeväskorna uppfyller gällande krav.

Värdetransportföretagen är särskilt reglerade i nationell lagstiftning vilket beror på deras samhällsviktiga men samtidigt riskutsatta verksamhet. Verksamheten kräver auktorisation vilket innebär att det bl.a. ställs krav på att använda s.k. värdeväskor. Det är länsstyrelsen som utövar tillsynen över företagen och deras verksamhet.

Kammarrätten bedömer att länsstyrelsens tillämpning inte har skett i strid med grundläggande EU-rättsliga principer som fri rörlighet, likabehandling, ömsesidigt godkännande och proportionalitet.

En värdetransportenhet ska enligt regelverket dels vara certifierad, dels uppfylla de krav som anges i en särskilt angiven standard eller uppfylla motsvarande krav. Det är Loomis som har bevisbördan för att de produkter som bolaget använder i sin verksamhet uppfyller dessa krav. Kammarrätten anser att Loomis inte har visat att de aktuella enheterna i alla delar uppfyller gällande krav.

Kammarrättens dom innebär att Loomis ska upphöra att använda de aktuella enheterna inom tolv månader från det att kammarrättens dom har vunnit laga kraft, såvida bolaget inte dessförinnan visar att enheterna uppfyller kraven i gällande föreskrifter.


Bifogade filer:

Dom i mål 2295-14


Senast ändrad: 2015-12-17

För mer information kontakta:

Ingrid Engquist
kammarrättsråd och vice ordförande
08-561 692 32

Anna Fridh Welin
tf. assessor
08-561 694 05

Eva Blomqvist
Informatör
08-561 690 07