JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten i Stockholm: Rätt besluta att kommun ska ta hand om ensamkommande barn

[2015-04-16] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har i en dom i dag kommit fram till att Östra Göinge kommun inte uppfyllt sina skyldigheter mot ensamkommande barn som Migrationsverket anvisat till kommunen. Det var därför rätt av Inspektionen för vård och omsorg, i egenskap av tillsynsmyndighet över socialtjänsten, att förelägga kommunen att inleda utredning av dessa barns behov och besluta om boende för dem.

IVO inledde ärendet efter det att Östra Göinge vid tre tillfällen under januari 2014 nekat att ta sig an barn som Migrationsverket anvisat till kommunen. IVO:s föreläggande innebar att kommunen vid vite om 500 000 kr var skyldig att senast den 23 april 2014 utreda anvisade ensamkommande barns behov och besluta om lämpliga boenden för dem.

Östra Göinge överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm, som avslog överklagandet. Kommunen överklagade sedan till kammarrätten och invände att den inte har ansvar för barn som inte befinner sig i kommunen. Enligt kammarrätten ska dock ett anvisat barn enligt lag behandlas som om det redan vistas i den nya kommunen. Den anvisade kommunen har därför ansvar för barnet även om det ännu inte flyttat dit.

Det är socialnämnden i anvisningskommunen som har ansvaret för barnets boende och övriga insatser. Östra Göinges hållning att inte inleda utredningar och besluta om boenden för anvisade barn är därför enligt kammarrätten ett missförhållande som IVO kunnat förelägga kommunen att rätta till.

Kammarrätten anser att vitesbeloppet om 500 000 kr är rimligt.

Senast ändrad: 2015-04-16

För mer information kontakta:

Karin Nilsson Edin
Kammarrättsråd
08-561 692 55

Fredrik Fries
Kammarrättsråd
08-561 692 46

Eva Blomqvist
Informatör
08-561 690 07

Målnummer:

5810-14