JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd

Kammarrätten

I de flesta fall krävs det så kallat prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp ett mål. Om kammarrätten inte ger sådant tillstånd kommer förvaltningsrättens dom att stå fast. Det framgår av domen om prövningstillstånd krävs och vad man då ska göra.

Kammarrätten kan ge prövningstillstånd om det:

  1. är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas
  2. finns anledning att ändra det beslut som förvaltningsrätten kommit till
  3. inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av förvaltningsrättens beslut
  4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet

Dessa skäl gäller även för mål enligt lagen om elektronisk kommunikation där kammarrätten är slutinstans. I till exempel mål om vård enligt lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM) behövs inget prövningstillstånd, vilket innebär att kammarrätten alltid tar upp sådana mål som överklagas.

Migrationsöverdomstolen

I Kammarrätten i Stockholm finns Migrationsöverdomstolen som överprövar utlännings- och medborgarskapsmål. Migrationsöverdomstolen är sista instans i dessa mål. Migrationsöverdomstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat, det vill säga att genom avgöranden vägleda migrationsdomstolar och myndigheter i hur gällande rätt ska tolkas och tillämpas. Det är bara i vissa fall som ett avgörande kan ge sådan vägledning. Det finns därför inte någon rätt att få ett överklagande av en migrationsdomstols dom eller beslut prövat av Migrationsöverdomstolen.
 
För att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett mål behövs prövningstillstånd. Migrationsöverdomstolen får in ett stort antal ansökningar om prövningstillstånd varje år. Det är endast i ett begränsat antal av dessa mål som det meddelas prövningstillstånd. 
 
I följande fall kan Migrationsöverdomstolen meddela prövningstillstånd
  • Prövningstillstånd av prejudikatskäl
    Som huvudregel meddelas prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen endast i mål där det behövs besked om rättsläget, dvs. vägledning kring hur lagstiftningen ska tolkas. Det ska finnas behov av ett avgörande (prejudikat) som kan ge vägledning för migrationsdomstolar och myndigheter i hur andra liknande fall ska bedömas i fortsättningen.
  • Prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl
    Prövningstillstånd kan också meddelas om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl är exempelvis att migrationsdomstolen har gjort ett grovt förbiseende eller grovt misstag som har påverkat utgången i målet.

Att ett mål är viktigt för en enskild är däremot inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett överklagande.

Migrationsöverdomstolen har heller inte så kallad ändringsdispens (se punkt 2 ovan). Att migrationsdomstolen borde ha gjort en annan bedömning är alltså inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska meddela prövningstillstånd.
 

 
Senast ändrad: 2017-11-13

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

RSS-ikon Migrationsmål

RSS-ikon Mål enligt lagen om elektronisk kommunikation


Vad är RSS?


Avgjorda mål

Kammarrättens och Migrationsöverdomstolens vägledande avgöranden publiceras på Lagrummet, den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.

Här kan du söka vägledande beslut.

Till Lagrummets webbplats.