JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd

Kammarrätten

I de flesta fall krävs det så kallat prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp ett mål. Om kammarrätten inte ger sådant tillstånd kommer förvaltningsrättens dom att stå fast. Det framgår av domen om prövningstillstånd krävs och vad man då ska göra.

Kammarrätten kan ge prövningstillstånd om det:

  1. är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas
  2. finns anledning att ändra det beslut som förvaltningsrätten kommit till
  3. inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av förvaltningsrättens beslut
  4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet


Dessa skäl gäller även för mål enligt lagen om elektronisk kommunikation där kammarrätten är slutinstans. I till exempel mål om vård enligt LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare) behövs inget prövningstillstånd, vilket innebär att kammarrätten alltid tar upp sådana mål som överklagas.

Migrationsöverdomstolen

I Kammarrätten i Stockholm finns Migrationsöverdomstolen som överprövar utlännings- och medborgarskapsmål. Migrationsöverdomstolen är sista instans i dessa mål. För att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett mål krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd lämnas om domstolens avgörande
  • kan få betydelse som prejudikat, det vill säga ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas
  • om det finns synnerliga skäl, exempelvis om migrationsdomstolen gjort ett grovt rättegångsfel

Även om migrationsdomstolen borde ha gjort en annan bedömning räcker inte det för att Migrationsöverdomstolen ska ge prövningstillstånd det vill säga prövningstillstånd enligt punkt 2 ovan gäller inte. 
Senast ändrad: 2014-08-20

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

RSS-ikon Migrationsmål

RSS-ikon Mål enligt lagen om elektronisk kommunikation


Vad är RSS?


Avgjorda mål

Kammarrättens och Migrationsöverdomstolens vägledande avgöranden publiceras på Lagrummet, den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.

Här kan du söka vägledande beslut.

Till Lagrummets webbplats.