JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migrationsmål

Migrationsmål

2019-05-06

Fråga om tolkningen av begreppet giltig ursäkt. (UM 4832-19)

2019-04-25

Tillämpningen av 6 kap. 2 a § utlänningslagen (2005:716)

(UM 2636-19)

2019-04-25

Ingår åtgärder som ett offentligt biträde vidtar för att överklaga Migrationsverkets avslagsbeslut i ett ärende om snabb handläggning enligt 12 § förvaltningslagen i det uppdrag som följer av biträdets förordnande i ett ärende om utvisning eller avvisning. (UM 2994-19)2019-04-23

Fråga om anknytningsperson med tidsbegränsad anställning och medlemskap i arbetslöshetskassa kan anses uppfylla försörjningskravet. (UM 16070-18)

2019-03-12

Fråga om bedömningen av säker resväg i mål angående skyddsbehov. När ska bedömningen av säker resväg ske, var ska bevisbördan placeras och hur ska bedömningen göras? (Mål nr UM 12188-17)2019-03-11

Fråga om det finns förutsättningar för att bevilja en doktorand fortsatt uppehållstillstånd för studier när denne bedrivit studier utanför Sverige under perioden. (Mål nr UM 20133-18)

2019-01-31

Fråga om det finns skäl att utesluta en utlänning från att anses som flykting m.m. med anledning av brott mot mänskligheten eller om denna kan undgå ansvar på grund av tvång. (Mål nr UM 17559-18)

2018-12-17

Fråga om det finns skäl att utesluta en utlänning från att anses som flykting (UM 14584-18 och UM 14585-18)

2018-12-12

Fråga om ett mål om uppehållstillstånd m.m. kan skrivas av på grund av att klaganden rest ut från Sverige. (UM 12342-18)

 

2018-10-08

Fråga om ett praktiskt hinder mot att återvända till UNRWA:s (FN:s hjälporgan för palestinska flyktingars) verksamhetsområde medför att organisationens skydd eller bistånd har upphört. (Mål nr UM 9395-18)

2018-09-28

Fråga om karenstid för svenskt medborgarskap. (Mål nr UM 10872-18)

2018-07-17

Fråga om vilken betydelse formerna för utbetald semesterlön/semesterersättning har vid prövningen av en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd p.g.a. arbete. (UM 7549-18)

2018-07-13

Fråga om förutsättningarna för beviljande av ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. (UM 12194-18)

2018-06-11

Fråga om det föreligger synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter på grund av praktiskt verkställighetshinder (mål nr UM 1855-18)

2018-03-19

Fråga om vilken betydelse en fängelsevistelse har vid bedömningen av en tredjelandsmedborgares uppehållsrätt. (15035-17)

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

RSS-ikon Migrationsmål

 

Vad är RSS?