JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migrationsmål

Migrationsmål

2017-04-12

Fråga om när en begäran om offentligt biträde i mål som rör överklagande av Migrationsverkets beslut i fråga om statusförklaring kan avslås enligt
18 kap. 1 a § första stycket utlänningslagen (2005:716). (Mål nr UM 2484-17).

2017-04-11

Fråga om familjeåterförening med person som beviljats flyktingstatus samt fråga om bevislättnad. (Mål nr UM 2630-17).

2017-03-07

Fråga om den omständigheten att en annan EU-stat beviljat en utlänning status som alternativt skyddsbehövande, utgör hinder för svenska myndigheter att besluta om utvisning till utlänningens hemland.

2017-03-02

Fråga om Migrationsverket har visat att det finns synnerlig anledning att anta att en person under sin militärtjänstgöring har gjort sig skyldig till krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten och därmed ska anses utesluten från att vara flykting eller alternativt skyddsbehövande. (Mål nr UM 8644-16)

2017-02-22

En sökande har varit arbetslös under en tidigare tillståndsperiod. Fråga om det finns särskilda skäl för en längre sammanlagd tillståndstid för arbetstillstånd än fyra år. (Mål nr UM 9168-16)

2017-02-20

Fråga om förlängning av arbetstillstånd kan beviljas när lönen under en period varit högre än försörjningskravet men understigit kollektivavtalsenlig lön. (Mål nr UM 10747-16)

2017-01-31

Fråga om í vilket land en statslös person ska anses ha haft sin vanliga vistelseort om denne varit bosatt i flera länder. (Mål nr UM 8384-16)

2017-01-30

Fråga om dispens från kravet på styrkt identitet vid ansökan om svenskt medborgarskap (mål nr UM 8585-16)

2016-12-29

Fråga om flyktingstatusförklaring för en utlänning som lämnat hemlandet illegalt i samband med kallelse till nationaltjänstgöring. (Mål nr 7734-16)

2016-12-23

Fråga om en asylansökan kan avvisas på grund av att sökanden har en maka  som är medborgare i Kanada och därför kan sändas dit enligt 5 kap. 1 b § första stycket 3 utlänningslägen (2015:716). (Mål nr UM 8098-16)

2016-12-12

Fråga om förälders asylansökan om uppehållstillstånd kan avvisas enligt 5 kap. 1 b § utlänningslagen (2005:716), när den andra förälderns ansökan har avvisats på samma grund samtidigt som deras gemensamma barn har beviljats flyktingstatus och permanent uppehållstillstånd i Sverige (UM 8008-16)

2016-11-30

Överklagande rörande övergångsbestämmelserna till lagen (2016:752) om tillfällig begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (UM 9122-16)

2016-11-30

Fråga om dispens från kravet på fem års hemvist för förvärv av svenskt medborgarskap för en sökande som är gift med en svensk medborgare (UM 6553-16)

2016-10-17

Ersättning till offentligt biträde. Fråga om hur arbete för så kallade rutinåtgärder ska ersättas. (Mål nr UM 5736-16)

2016-09-22

Fråga om graden av medverkan för att en person ska anses ha ett individuellt ansvar för sådana brott som avses i 4 kap. 2 b § första stycket 1 och 3 och därmed ska anses utesluten från att vara flykting eller annan skyddsbehövande, och om så är fallet, fråga om uppehållstillstånd på grund av anknytning kan vägras. (Mål nr UM 3787-16)

2016-09-19

Fråga om det finns särskilda skäl för att upphäva ett återreseförbud. (Mål nr UM 4516-16)

2016-07-05

Måltyp: Visering

En utlänning som ansöker om Schengenvisering har under sin tidigare vistelse med visering beviljats uppehållstillstånd med stöd av utlänningslagens regler om förlängning av ett pågående besök. Fråga om detta ska beaktas vid bedömningen av utlänningslagens avsikt att lämna medlemsstatens territorium innan viseringstiden löper ut. (Mål nr UM 3926-16)

2015-09-28

Måltyp: Överföring enligt Dublinförordningen

Frågan om inhibitionsbeslut som meddelats av Migrationsverket i mål om överföring enligt Dublinförordningen får suspensiv verkan. (UM 6579-15)

2015-07-30

Måltyp: Förvar

Fråga om beräkning av tidsfrister vid förvar enligt Dublinförordningen. (UM 6209-15)

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

RSS-ikon Migrationsmål

 

Vad är RSS?