JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migrationsmål

Migrationsmål

2016-10-17

Ersättning till offentligt biträde. Fråga om hur arbete för så kallade rutinåtgärder ska ersättas. (Mål nr UM 5736-16)

2016-09-22

Fråga om graden av medverkan för att en person ska anses ha ett individuellt ansvar för sådana brott som avses i 4 kap. 2 b § första stycket 1 och 3 och därmed ska anses utesluten från att vara flykting eller annan skyddsbehövande, och om så är fallet, fråga om uppehållstillstånd på grund av anknytning kan vägras. (Mål nr UM 3787-16)

2016-09-19

Fråga om det finns särskilda skäl för att upphäva ett återreseförbud. (Mål nr UM 4516-16)

2016-07-05

Måltyp: Visering

En utlänning som ansöker om Schengenvisering har under sin tidigare vistelse med visering beviljats uppehållstillstånd med stöd av utlänningslagens regler om förlängning av ett pågående besök. Fråga om detta ska beaktas vid bedömningen av utlänningslagens avsikt att lämna medlemsstatens territorium innan viseringstiden löper ut. (Mål nr UM 3926-16)

2016-06-29

Måltyp: Förordnande av offentligt biträde

Fråga om förordnande av offentligt biträde i mål om beviljande av ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. (Mål nr UM 3885-16)

2016-06-20

Måltyp: Ersättning till offentligt biträde

Förskott på ersättning till offentligt biträde. Fråga om Migrationsverket har haft fog för att avslå begäran om förskott med motiveringen att ersättning kan antas bli fastställd inom sex månader, beräknat från den dag begäran om förskott kom in. (Mål nr UM 2351-16)

2016-06-20

Måltyp: Ersättning till offentligt biträde

Fråga om förskott till offentligt biträde kan utgå för tidsspillan och utlägg. (Mål nr UM 1502-16)

 

2016-06-09

Måltyp: Statusförklaring/resedokument

Fråga om förutsättningar för att betraktas som alternativt skyddsbehövande. (UM 911-16)

2016-05-25

Måltyp: Uppehållstillstånd

Fråga om vilken betydelse reglerna i lagen (1982:80) om anställningsskydd har när det gäller kraven om rekryteringsförfarandet i 6 kap. 2 § andra stycket utlänningslagen. Även fråga om rekryteringsförfarandet avbryts när en ansökan om arbetstillstånd inkommer till Migrationsverket. (UM 1963-16)

2016-05-23

Måltyp: Uppehållstillstånd

Två makar söker uppehållstillstånd och anger som grund att de har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom anställning. Fråga om förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd på den grunden. (UM 623-16)

 

2016-04-13

Måltyp: Uppehållstillstånd

Två kvinnor har ingått äktenskap med samme man och ansöker samtidigt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till maken. Fråga om det finns förutsättningar att vägra uppehållstillstånd på grund av att anknytningspersonen redan är gift. (UM 10066-15, UM 10067-15)

2016-04-07

Måltyp: Uppehållstillstånd

En utlänning har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för studier enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen. Fråga om förutsättningarna att efter slutförda studier bevilja uppehållstillstånd enligt 4 kap. 5 a § utlänningsförordningen. (Mål nr UM 8640-15)

2016-01-26

Måltyp: Förvar

Ett förvarsbeslut som har prövats av domstol har överklagats på nytt. Fråga hur detta överklagande ska hanteras. (UM 83-16)

2015-10-13

Måltyp: Uppehållstillstånd m.m.

Fråga om åberopsbörda respektive utredningsskyldighet när det gäller frågan om det finns skäl att utesluta en utlänning från att anses som flykting. Även frågan om tillämpning av principen om familjens enhet. (UM 5816-5817-15)

2015-09-28

Måltyp: Överföring enligt Dublinförordningen

Frågan om inhibitionsbeslut som meddelats av Migrationsverket i mål om överföring enligt Dublinförordningen får suspensiv verkan. (UM 6579-15)

2015-07-30

Måltyp: Förvar

Fråga om beräkning av tidsfrister vid förvar enligt Dublinförordningen. (UM 6209-15)

2014-10-31

Måltyp: Överföring enligt Dublinförordningen

Fråga om prövningsramen i mål om överföring enligt Dublinförordningen (jfr EU-domstolens dom den 13 december 2013 i mål nr C-394/12, Abdullahi). (UM 6068-14)

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

RSS-ikon Migrationsmål

 

Vad är RSS?