JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migrationsmål

Migrationsmål

2017-12-05

Fråga om förutsättningar för att betraktas som alternativt skyddsbehövande. (UM 14311-17)

2017-10-13

Fråga om det krävs att en familj ska vara bildad i den första medlemsstaten när en utlänning ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem till en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat. (UM 11460-17)

2017-06-21

Fråga om förlängning av arbetstillstånd kan beviljas när en arbetstagare erhållit lägre lön än vad som uppgavs i samband med tidigare ansökan. (UM 2239-17)

2017-06-13

Fråga om rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen när annonsering har skett utanför Arbetsförmedlingens platsbank och den europeiska internetbaserade platsportalen Eures. (UM 4647-17)

2017-05-18

Fråga om vilka skäl som krävs för att en asylsökande ska beviljas flyktingstatusförklaring på grund av fruktan för förföljelse till följd av tillskriven politiskt uppfattning. (Mål nr UM 1970-17 och UM 2189-17)

2017-05-15

Fråga om tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till unionsmedborgare och som ansöker om visering omfattas av rörlighetsdirektivet. (Mål nr UM 2944-17)

2017-04-11

Fråga om familjeåterförening med person som beviljats flyktingstatus samt fråga om bevislättnad. (Mål nr UM 2630-17).

2017-03-07

Fråga om den omständigheten att en annan EU-stat beviljat en utlänning status som alternativt skyddsbehövande, utgör hinder för svenska myndigheter att besluta om utvisning till utlänningens hemland. (UM 8683-16)

2017-03-02

Fråga om Migrationsverket har visat att det finns synnerlig anledning att anta att en person under sin militärtjänstgöring har gjort sig skyldig till krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten och därmed ska anses utesluten från att vara flykting eller alternativt skyddsbehövande. (Mål nr UM 8644-16)

2017-01-31

Fråga om í vilket land en statslös person ska anses ha haft sin vanliga vistelseort om denne varit bosatt i flera länder. (Mål nr UM 8384-16)

2016-11-30

Överklagande rörande övergångsbestämmelserna till lagen (2016:752) om tillfällig begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (UM 9122-16)

2015-09-28

Måltyp: Överföring enligt Dublinförordningen

Frågan om inhibitionsbeslut som meddelats av Migrationsverket i mål om överföring enligt Dublinförordningen får suspensiv verkan. (UM 6579-15)

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

RSS-ikon Migrationsmål

 

Vad är RSS?