JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migrationsmål

Migrationsmål

2016-12-29

Fråga om flyktingstatusförklaring för en utlänning som lämnat hemlandet illegalt i samband med kallelse till nationaltjänstgöring. (Mål nr 7734-16)

2016-12-23

Fråga om en asylansökan kan avvisas på grund av att sökanden har en maka  som är medborgare i Kanada och därför kan sändas dit enligt 5 kap. 1 b § första stycket 3 utlänningslägen (2015:716). (Mål nr UM 8098-16)

2016-12-12

Fråga om förälders asylansökan om uppehållstillstånd kan avvisas enligt 5 kap. 1 b § utlänningslagen (2005:716), när den andra förälderns ansökan har avvisats på samma grund samtidigt som deras gemensamma barn har beviljats flyktingstatus och permanent uppehållstillstånd i Sverige (UM 8008-16)

2016-11-30

Överklagande rörande övergångsbestämmelserna till lagen (2016:752) om tillfällig begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (UM 9122-16)

2016-11-30

Fråga om dispens från kravet på fem års hemvist för förvärv av svenskt medborgarskap för en sökande som är gift med en svensk medborgare (UM 6553-16)

2016-10-17

Ersättning till offentligt biträde. Fråga om hur arbete för så kallade rutinåtgärder ska ersättas. (Mål nr UM 5736-16)

2016-09-22

Fråga om graden av medverkan för att en person ska anses ha ett individuellt ansvar för sådana brott som avses i 4 kap. 2 b § första stycket 1 och 3 och därmed ska anses utesluten från att vara flykting eller annan skyddsbehövande, och om så är fallet, fråga om uppehållstillstånd på grund av anknytning kan vägras. (Mål nr UM 3787-16)

2016-09-19

Fråga om det finns särskilda skäl för att upphäva ett återreseförbud. (Mål nr UM 4516-16)

2016-07-05

Måltyp: Visering

En utlänning som ansöker om Schengenvisering har under sin tidigare vistelse med visering beviljats uppehållstillstånd med stöd av utlänningslagens regler om förlängning av ett pågående besök. Fråga om detta ska beaktas vid bedömningen av utlänningslagens avsikt att lämna medlemsstatens territorium innan viseringstiden löper ut. (Mål nr UM 3926-16)

2016-06-09

Måltyp: Statusförklaring/resedokument

Fråga om förutsättningar för att betraktas som alternativt skyddsbehövande. (UM 911-16)

2016-05-25

Måltyp: Uppehållstillstånd

Fråga om vilken betydelse reglerna i lagen (1982:80) om anställningsskydd har när det gäller kraven om rekryteringsförfarandet i 6 kap. 2 § andra stycket utlänningslagen. Även fråga om rekryteringsförfarandet avbryts när en ansökan om arbetstillstånd inkommer till Migrationsverket. (UM 1963-16)

2016-05-23

Måltyp: Uppehållstillstånd

Två makar söker uppehållstillstånd och anger som grund att de har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom anställning. Fråga om förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd på den grunden. (UM 623-16)

 

2015-09-28

Måltyp: Överföring enligt Dublinförordningen

Frågan om inhibitionsbeslut som meddelats av Migrationsverket i mål om överföring enligt Dublinförordningen får suspensiv verkan. (UM 6579-15)

2015-07-30

Måltyp: Förvar

Fråga om beräkning av tidsfrister vid förvar enligt Dublinförordningen. (UM 6209-15)

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

RSS-ikon Migrationsmål

 

Vad är RSS?