JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migrationsmål

Migrationsmål

2016-06-09

Måltyp: Statusförklaring/resedokument

Fråga om förutsättningar för att betraktas som alternativt skyddsbehövande. (UM 911-16)

2016-05-25

Måltyp: Uppehållstillstånd

Fråga om vilken betydelse reglerna i lagen (1982:80) om anställningsskydd har när det gäller kraven om rekryteringsförfarandet i 6 kap. 2 § andra stycket utlänningslagen. Även fråga om rekryteringsförfarandet avbryts när en ansökan om arbetstillstånd inkommer till Migrationsverket. (UM 1963-16)

2016-05-23

Måltyp: Uppehållstillstånd

Två makar söker uppehållstillstånd och anger som grund att de har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom anställning. Fråga om förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd på den grunden. (UM 623-16)

 

2016-04-13

Måltyp: Uppehållstillstånd

Två kvinnor har ingått äktenskap med samme man och ansöker samtidigt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till maken. Fråga om det finns förutsättningar att vägra uppehållstillstånd på grund av att anknytningspersonen redan är gift. (UM 10066-15, UM 100067-15)

2016-04-11

Måltyp: Överföring enligt Dublinförordningen

Fråga om ett lands tillämpning av asylprocedurdirektivet innebär att det är omöjligt att överföra en sökande till denna stat, som ursprungligen utsetts som ansvarig enligt Dublinförordningen. (Mål nr UM 1859-16)

2016-04-07

Måltyp: Uppehållstillstånd

En utlänning har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för studier enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen. Fråga om förutsättningarna att efter slutförda studier bevilja uppehållstillstånd enligt 4 kap. 5 a § utlänningsförordningen. (Mål nr UM 8640-15)

2016-01-26

Måltyp: Förvar

Ett förvarsbeslut som har prövats av domstol har överklagats på nytt. Fråga hur detta överklagande ska hanteras. (UM 83-16)

2015-12-03

Måltyp: Överföring enligt Dublinförordningen

Ett i Sverige fött utländskt barn, vars mamma beviljats internationellt skydd i en annan medlemsstat, ansöker om asyl här. Fråga om Dublinförordningens tillämpning. (UM 7173-15)

2015-11-24

Måltyp: Förvar

Migrationsverket har fattat beslut om placering i häkte m.m. av en förvarstagen utlänning som dömts till fängelse för grova våldsbrott. Fråga om det finns synnerliga skäl för en sådan placering. (UM 8067-15)

2015-10-13

Måltyp: Uppehållstillstånd m.m.

Fråga om åberopsbörda respektive utredningsskyldighet när det gäller frågan om det finns skäl att utesluta en utlänning från att anses som flykting. Även frågan om tillämpning av principen om familjens enhet. (UM 5816-5817-15)

2015-09-28

Måltyp: Överföring enligt Dublinförordningen

Frågan om inhibitionsbeslut som meddelats av Migrationsverket i mål om överföring enligt Dublinförordningen får suspensiv verkan. (UM 6579-15)

2015-07-30

Måltyp: Förvar

Fråga om beräkning av tidsfrister vid förvar enligt Dublinförordningen. (UM 6209-15)

2015-03-12

Måltyp: Uppehållstillstånd

Barn ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till far, som beviljats tillstånd som skyddsbehövande. Fråga om familjeåterförening mot bakgrund av bl.a. Europadomstolens praxis. (UM 8907-14)

2014-10-31

Måltyp: Överföring enligt Dublinförordningen

Fråga om prövningsramen i mål om överföring enligt Dublinförordningen (jfr EU-domstolens dom den 13 december 2013 i mål nr C-394/12, Abdullahi). (UM 6068-14)

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

RSS-ikon Migrationsmål

 

Vad är RSS?