JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vägledande domar och beslut Migrationsöverdomstolen 2019

Migrationsmål

2019-06-19

Lång karenstid innan medborgarskap kan beviljas för den som har varit verksam i organisation som gjort sig skyldig till grova övergrepp.

2019-06-17

En asylsökande har inte ansetts utesluten från att anses som flyktning på grund av ett grovt icke-politiskt brott. Vid bedömningen har det ansetts väga tungt att brottet inte avses leda till lagföring i Sverige.

2019-06-14

Uteslutning från flyktingskap kontra ansvarsfrihet på grund av tvång.

2019-05-09

Ett beslut om avlägsnande som överklagats måste som regel överprövas av domstolen även om utlänningen har lämnat landet och därmed verkställt sig själv. (Referat nr MIG 2019:7)

2019-04-17

Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit frihetsberövad som häktad och därefter avtjänat fängelsestraff kan inte beaktas vare sig vid bedömningen av permanent uppehållsrätt eller vid bedömningen av bibehållen uppehållsrätt. 

2019-04-10

Om det bedöms finnas skälig anledning att anta att en utlänning i det land dit utvisning ska ske, skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, krävs inte att utlänningen visar giltig ursäkt för att ny prövning ska beviljas.

2019-03-28

Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd p.g.a. praktiskt verkställighetshinder redan innan ett första beslut om utvisning har preskriberats bör tillämpas restriktivt. Det förutsätter att det redan vid prövningen av frågan om uppehållstillstånd bedöms vara mycket sannolikt att utlänningen inte kommer att kunna verkställas innan preskription inträder. Det måste då finnas utredning som visar dels att ett praktiskt verkställighetshinder föreligger, dels hur långvarigt detta kan bli. (Referat nr MIG 2019:4)

2019-03-08

Kravet på hederligt levnadssätt i medborgarskapslagen kan inte anses uppfyllt för en sökande som har dömts till, och fortfarande är föremål för, rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning när det inte har visats att sökanden inte längre vårdas på grund av risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag till följd av den psykiska störningen. (Referat nr MIG 2019:2)

2019-02-27

En asylsökandes skyddsbehov ska prövas även i sådana fall där personens identitet inte gjorts sannolik. (Referat nr MIG 2019:1)  Prejudikat Migrationsöverdomstolen 2018
-------------------------
 

Vad är RSS?

RSS (Rich Site Summary eller Really Simple Syndication) är ett standardformat som används för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar.

Genom att bevaka ett eller flera RSS-flöden kan du på ett enkelt sätt få information om nyheter och uppdateringar utan att besöka webbplatsen. Så fort en ny webbsida eller nyhet som matchar dina val av RSS-flöden publiceras, uppdateras även din RSS-läsare. Du får då en kort version av nyheten skickad direkt till din RSS-läsare, och vill du läsa mer kan du klicka dig vidare och läsa hela texten på webbplatsen.